Iniciativa presenta una bateria de preguntes al Consell pels arxius de Castelló

https://i2.wp.com/www20.gencat.cat/docs/Imatges/Arxius/justicia_premsa.notaPremsa.12.arxius1%20IMG_83761217506892852.jpgMollà pregunta al Consell les mesures que pensa aplicar per fer complir la legislació respecte a patrimoni cultural.

A més de la proposició no de llei presentada per Iniciativa a les Corts Valencianes, i les peticions fetes pel diputat al Congrés, Joan Herrera, la formació ecosocialista ha enregistrat una bateria de preguntes al Consell, on es demana desenvolupen totes les possibilitats i obligacions que marca la legislació actual, per exigir el retorn de tots els expedients i arxius.

La diputada d’Iniciativa, Mireia Mollà, ha enregistrat 9 preguntes parlamentàries adreçades al Consell, on es repassa la legislació a la qual ha de sotmetre’s l’executiu autonòmica per reclamar aquest retorn, retorn que ha exigit no es limite exclusivament als papers de la delegació de defensa de Castelló, sinó, de tots els papers robats pel franquisme a tots els municipis valencians”

Per a Mollà, no té sentit reclamar només els expedients extrets fa uns dies, 13.000 expedients, però no les 750 caixes de papers valencians robats durant el franquisme, que van servir per a perseguir als demòcrates, són documents i arxius d’entitats polítiques i sindicals, i sobre tot, dels ajuntaments de Castelló, entre els que destanquen els d’ Albocàsser, Alcalà de Xivert, Benicarló, Benicàssim, Borriol, Cabanes, Castelló de la Plana, Cinctorres, Pobla Tornesa, Sant Joan de Moro, Torreblanca, , Vilafamés, Vilafranca, Vila-real, Vinaròs, entre altres.

Les preguntes:

A LA MESA DE LES CORTS

Mireia Mollà i Herrera , diputada del grup parlamentari Compromís, a l’empara del que disposa l’article 157 del RC, té l’honor de formular al Consell la pregunta següent, desitjant contestació escrita:

Un mitjà de comunicació ha publicat, respecte al polèmic trasllat dels expedients de la Delegació del Ministeri de Defensa de Castelló a l’arxiu del Ministeri de Defensa, qua aquests expedients van ser oferits abans a la Generalitat per a la seua custòdia.

És certa aquesta informació?

En cas afirmatiu, per quin motiu es va rebutjar?

Corts, 26 de gener de 2009

Mireia Mollà

A LA MESA DE LES CORTS

Mireia Mollà i Herrera , diputada del grup parlamentari Compromís, a l’empara del que disposa l’article 157 del RC, té l’honor de formular al Consell la pregunta següent, desitjant contestació escrita:

Recentment s’ha produït la polèmica pel trasllat dels expedients i arxius històrics de la Delegació de Defensa de Castelló.

Cal recordar que la la Llei 4/1998, de 11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià, diu:

“El patrimoni cultural valencià està constituït pels béns mobles i immobles de valor històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, etnològic, documental, bibliogràfic, científic, tècnic, o de qualsevol altra naturalesa cultural, existents en el territori de la Comunitat Valenciana o que, trobant-se fora d’ell, siguen especialment representatius de la història i la cultura valenciana. La Generalitat promourà el retorn a la Comunitat Valenciana dels esmentats béns, a fi de fer possible l’aplicació a ells de les mesures de protecció i foment previstes en esta Llei”.

D’acord amb este article, la Generalitat haruria d’apostar de manera decidida per la descripció, difusió i conservació dels fons documentals de la Subdelegació de Defensa –cosa que no ha fet fins ara- i gestionare el seu retorn a Castelló

Què pensa fer el Consell al respecte?

Corts, 26 de gener de 2009

Mireia Mollà

A LA MESA DE LES CORTS

Mireia Mollà i Herrera , diputada del grup parlamentari Compromís, a l’empara del que disposa l’article 157 del RC, té l’honor de formular al Consell la pregunta següent, desitjant contestació escrita:

Recentment s’ha produït la polèmica pel trasllat dels expedients i arxius històrics de la Delegació de Defensa de Castelló.

Cal recordar Que la Llei 52/2007, coneguda popularment com la “Llei de la Memòria Històrica”, diu en l’article 1.1.:

“Objecte de la Llei: La present Llei té com a objecte reconèixer i ampliar drets a favor dels qui van patir persecució o violència, per raons polítiques, ideològiques, o de creença religiosa, durant la Guerra Civil i la Dictadura, promoure la seua reparació moral i la recuperació de la seua memòria personal i familiar, i adoptar mesures complementàries destinades a suprimir elements de divisió entre els ciutadans, tot això a fi de fomentar la cohesió i solidaritat entre les diverses generacions d’espanyols entorn dels principis, valors i llibertats constitucionals”.

No es poden tractar als afectats i a les seues famílies com els va tractar la dictadura al emportar-se part de la seua memòria històrica a molts quilòmetres de distància d’on està la seua residència habitual. Fer açò va en contra de l’esperit d’una llei reparadora con pretén ser aquesta.

Quines mesures pensa adoptar el Consell al respecte?

Corts, 26 de gener de 2009

Mireia Mollà

A LA MESA DE LES CORTS

Mireia Mollà i Herrera , diputada del grup parlamentari Compromís, a l’empara del que disposa l’article 157 del RC, té l’honor de formular al Consell la pregunta següent, desitjant contestació escrita:

Recentment s’ha produït la polèmica pel trasllat dels expedients i arxius històrics de la Delegació de Defensa de Castelló.

Cal recordar que el Reial Decret 2134/2008, de 26 de desembre, pel qual es regula el procediment a seguir per a la restitució a particulars dels documents confiscats amb motiu de la Guerra Civil, té com a motivació la restitució de la documentació confiscada per la Guerra Civil mitjançant les Comunitats Autònomes, resulta contradictori que aquesta setmana s’emportaren cap a Madrid i, possiblement, per acabar integrant el Centre Documental de la Memòria Històrica, amb seu a la ciutat de Salamanca, tota la documentació de l’arxiu de la Subdelegació de Defensa de Castelló, amb l’excusa de la seua digitalització.

Quines mesures pensa adoptar el Consell al respecte?

Corts, 26 de gener de 2009

Mireia Mollà

A LA MESA DE LES CORTS

Mireia Mollà i Herrera , diputada del grup parlamentari Compromís, a l’empara del que disposa l’article 157 del RC, té l’honor de formular al Consell la pregunta següent, desitjant contestació escrita:

Recentment s’ha produït la polèmica pel trasllat dels expedients i arxius històrics de la Delegació de Defensa de Castelló.

Cal recordar que en el marc de la societat actual, resulta del tot improcedent dur a terme polítiques d’arxius de caire centralitzador. Ben al contrari, és en els llocs d’origen del documents –i dels homes i de les dones que apareixen en ells- on cal que es conserven, perquè les institucions acadèmiques, els investigadors i la ciutadania en general puguen conèixer i reconstruir la història dels seus avantpassats. És en eixa línia que tenen sentit els Arxius Històrics Provincials, encarregats des de fa moltes dècades de custodiar els fons documentals de les delegacions de l’estat central en cada província. D’eixe manera, és evident que els responsables del Sistema Arxivístic de Defensa espanyol, amb la seua anacrònica política de centralitzar els fons documentals dels organismes perifèrics del Ministeri de Defensa, no té en compte “la función social que compleixen els béns que integren el Patrimoni Històric Espanyol” (art. 4 de la Llei de Patrimoni Històric), no “facilita la participació de tots els ciutadans en la vida cultural” (art. 9 de la Constitució), ni “promou l’accés a la cultura” (art. 44 de la Constitució). Tampoc té en compte que “l’Administració Pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua d’acord amb els principis d’eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcetració i coordinació” (art. 103.1 de la Constitució). El que sí que fa és contribuir a l’empobriment cultural de les comunitats autònomes i províncies.

Què pensa fer el Consell al respecte?

Corts, 26 de gener de 2009

Mireia Mollà

A LA MESA DE LES CORTS

Mireia Mollà i Herrera , diputada del grup parlamentari Compromís, a l’empara del que disposa l’article 157 del RC, té l’honor de formular al Consell la pregunta següent, desitjant contestació escrita:

Recentment s’ha produït la polèmica pel trasllat dels expedients i arxius històrics de la Delegació de Defensa de Castelló.

Pensa el Consell impulsar un front comú per la defensa de la nostra cultura, de la nostra història, del nostre patrimoni, i de la nostra dignitat com a poble, exigint al govern d’Espanya que ens torne el que és nostre i que els nostres conciutadans i conciutadanes no tinguen que patir la indignitat dues vegades, una en el moment històric en què foren víctimes de la violència i la repressió i un altre, en plena democràcia, quan els són usurpades les seus vivències i part de la seua vida, que se’n va amb tota la documentació que aquesta setmana s’han emportat a Madrid?

Corts, 26 de gener de 2009

Mireia Mollà

A LA MESA DE LES CORTS

Mireia Mollà i Herrera , diputada del grup parlamentari Compromís, a l’empara del que disposa l’article 157 del RC, té l’honor de formular al Consell la pregunta següent, desitjant contestació escrita:

Recentment s’ha produït la polèmica pel trasllat dels expedients i arxius històrics de la Delegació de Defensa de Castelló.

Un cop oberta aparentment la sensibilitat sobre la importància de mantindre els arxius històrics a Castelló,

Pensa aplicar el mateix criteri el Consell a la reivindicació del retorn dels arxius valencians segrestats a l’Arxiu General de la Guerra Civil de Salamanca, on queden 750 caixes valencianes, essent la més destacada pel seu volum la documentació corresponent a la secció Político-social de Castelló amb 365 caixes, a les que s’han de sumar les 13 caixes de Vinaròs.?

Corts, 26 de gener de 2009

Mireia Mollà

A LA MESA DE LES CORTS

Mireia Mollà i Herrera , diputada del grup parlamentari Compromís, a l’empara del que disposa l’article 157 del RC, té l’honor de formular al Consell la pregunta següent, desitjant contestació escrita:

La Llei 6/1991, de 19 abril 1991, que Regula els Arxius i Patrimoni Documental de Castella i Lleó, en l’article 47. s’afirma:

“El Sistema de Archivos de Castilla y León está constituido por los siguientes centros:

El Archivo General de Simancas, el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, el Archivo General de la Guerra Civil Española con sede en Salamanca y, en general, de todos los archivos históricos de titularidad estatal y de interés para la Comunidad de Castilla y León existentes en el territorio de ésta.”

Donat que com és ben sabut en l’Arxiu General de la Guerra Civil hi ha nombrosa documentació valenciana, i en la Llei 4/1998, de 11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià, diu:

“El patrimoni cultural valencià està constituït pels béns mobles i immobles de valor històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, etnològic, documental, bibliogràfic, científic, tècnic, o de qualsevol altra naturalesa cultural, existents en el territori de la Comunitat Valenciana o que, trobant-se fora d’ell, siguen especialment representatius de la història i la cultura valenciana. La Generalitat promourà el retorn a la Comunitat Valenciana dels esmentats béns, a fi de fer possible l’aplicació a ells de les mesures de protecció i foment previstes en esta Llei”.

A més, en la Llei 3/2005, de 15 junio 2005, de la Generalitat d’Arxius, en el seu article 7 s’inclou en el Sistema Arxivístic Valencia l’Arxiu de la Corona d’Aragó, ubicat a Barcelona i de titularitat estatal.

Pensa el Consell actuar contra la llei d’Arxius i Patrimoni Documental de Castella-Lleó que inclou un arxiu estatal en el seu sistema arxivístic que compta amb documentació valenciana?

Pensa el Consell incloure també l’Arxiu General de la Guerra Civil en el Sistema Arxivístic Valencià tal com passa amb l’Arxiu de la Corona d’Aragó, ja que compta amb documentació valuosíssima per al coneixement de la història del poble valencià?

Corts, 26 de gener de 2009

Mireia Mollà

A LA MESA DE LES CORTS

Mireia Mollà i Herrera , diputada del grup parlamentari Compromís, a l’empara del que disposa l’article 157 del RC, té l’honor de formular al Consell la pregunta següent, desitjant contestació escrita:

Com ja és ben sabut, existeix una demanda d’un municipi de la Regió de Múrcia en què demana una extensió de territori del municipi de Pilar de la Horadada, amb el que suposa una agressió a la integritat territorial de la Comunitat Valenciana.

Recentment com és sabut el Molt Honorable Senyor President de la Generalitat Valenciana es va entrevistar amb el president murcià.

Van parlar d’este tema?

Quines actuacions ha dut a terme el nostre President per defensar la integritat territorial de la Comunitat Valenciana?

Pensa el consell dur a terme alguna actuació respecte a la regió valencianoparlant d’El carxe en territori de la regió de Múrcia?

Corts, 26 de gener de 2009

Mireia Mollà

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: